Špeciálna pedagogika

INDIVIDUÁLNE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ INTERVENCIE

Rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývinu dieťaťa sa buduje postupne a všetky sa vzájomne ovplyvňujú a prelínajú. Stimulácia by preto mala byť komplexná, zameraná na všetky oblasti osobnosti dieťaťa (bio-psycho-socio). Cieľom individuálnej špeciálno-pedagogickej intervencie je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa. Je to pravidelná činnosť, pri ktorej špeciálny pedagóg  pozitívne pôsobí  na dieťa a podporuje jeho vývin vo všetkých oblastiach. Obsah špeciálno-pedagogickej intervencie sa individuálne prispôsobuje možnostiam a potrebám konkrétneho dieťaťa. Pri práci s dieťaťom sa využívajú rôzne terapeutické postupy.

V Centre Natália kladieme dôraz najmä na pozitívny zážitok dieťaťa zo stretnutia so špeciálnym pedagógom. Ponúkame možnosť osobnej komunikácie rodičov so špeciálnym pedagógom a tiež poradenstvo v oblasti včasnej intervencie.

 

 

 

INPP – TERAPIA NEUROMOTORICKEJ NEZRELOSTI

Neuromotorická nezrelosť vzniká v dôsledku nesprávneho vývinu reflexných odpovedí organizmu. Pri normálnom vývine sú novorodenecké reflexy nahradené zrelými (posturálnymi) reflexami,  pričom kľúčovým je prvý rok. Pretrvávajúce novorodenecké a nerozvinuté posturálne reflexy negatívne ovplyvňujú činnosť centrálnej nervovej sústavy. Neuromotorická nezrelosť môže nastať z rôznych dôvodov (problémy počas tehotenstva, stres, trauma, priebeh pôrodu, komplikácie po narodení, ale aj traumatizujúce udalosti v neskoršom veku). Organizmus dieťaťa tak nemá možnosť dozrievať prirodzene, prípadne je jeho dozrievanie podmienené geneticky. Stáva sa, že proces dozrievania sa zablokuje na nižšej úrovni. Veľa symptómov sa dieťa môže naučiť kompenzovať, no v niektorých oblastiach a zručnostiach bude mať sťažené fungovanie.

Dôsledky neuromotorickej nezrelosti majú v praxi rôzny charakter. Dieťa môže veľmi citlivo reagovať na rôzne zmyslové vnemy, byť nesústredené, podráždené, unavené. Môže mať strach z výšok, otvorených priestranstiev. Môže prejavovať averziu voči zmenám.  Typická môže byť celková neobratnosť a nešikovnosť, problémy v učení, poruchy pozornosti, poruchy správania, problémy s rovnováhou, hyperaktivita, atď. Prípadne niektoré zručnosti, či funkcie ostávajú narušené. Dieťa je často vystavené vyššej miere stresu, čo môže mať za následok vznik psychických problémov (úzkosť, strach, depresia).

Neuromotorická nezrelosť je často diagnostikovaná u detí s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia), pozornosti (ADHD, ADD), poruchami vývinu reči (nesprávna výslovnosť, špecificky narušený alebo oneskorený vývin reči), motorického vývinu (dyspraxia), ale aj u niektorých detí, ktoré sú úzkostné, majú rôzne neurotické prejavy alebo problémové správanie. Tiež sa vyskytuje u detí s poruchami autistického spektra.

Počas terapie neuromotorickej nezrelosti sa zameriavame na rôzne etapy dozrievania CNS: integráciu primitívnych (novorodeneckých) reflexov, rozvoj posturálnych reflexov, bilaterálnu integráciu. Terapia je nefarmakologická, neinvazívna a spočíva v krátkom fyzickom cvičení. Dieťa pod dohľadom certifikovaného INPP odborníka absolvuje detailnú diagnostiku neuromotorickej zrelosti a na jej základe postupne dostáva jednotlivé vývinové cvičenia. Program vývinových cvičení sa upravuje na kontrolných stretnutiach, každých 6 až 8 týždňov, podľa aktuálnych výsledkov diagnostiky. Podmienkou je, že cvičebný program musí byť na dennej báze. Vývinové cvičenia poskytujú mozgu druhú šancu „zopakovať si“ vývinové etapy. Cviky stimulujú neuromotorické a neurosenzorické dráhy. Ovplyvňujú neurofyziologické fungovanie centrálnej nervovej sústavy. Naštartovanie dozrievania pozitívne ovplyvňuje rôzne oblasti a čiastkové funkcie, ktoré boli narušené.

Proces terapie INPP: Rodič vyplní skríningový dotazník pre dieťa. Na základe odpovedí zhodnotíme, či je vhodné absolvovať diagnostiku. Nasleduje diagnostika neuromotorickej zrelosti – jej rozsah a komplexnosť je limitovaná vekom a mierou závažnosti problémov dieťaťa. Následne začína cvičebný program. Každých 6 až 8 týždňov dieťa prichádza na kontrolné diagnostické stretnutia, kedy sa na základe aktuálnych diagnostických výstupov upravujú cviky. Program trvá minimálne 12 až 18 mesiacov. Niekedy je však potrebné pracovať aj dlhšie.

 

EEG BIOFEEDBACK

EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje pomocou špeciálneho prístroja reguláciu vlastnej mozgovej aktivity (biologickej spätnej väzby). Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry a tá následne podáva spätnú informáciu v podobe EEG záznamu. Žiaduca aktivita mozgu je tak dlho posilňovaná, kým si klient spôsob regulácie osvojí.

Základom metódy je operatívne podmieňovanie. Mozog vykonáva určité operácie, aby dosiahol cieľ svojej motivácie (učí sa ovplyvňovať vlastnú aktivitu mozgových vĺn). Výsledným efektom je, že mozog sa hravou formou naučí lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie využívať svoje schopnosti a kapacitu. Trvalo prejde na novo naučený spôsob regulácie organizmu, čím sa odstránia pretrvávajúce poruchy a problémy.

Vyšetrenie prebieha tak, že pre každého klienta vytvorí certifikovaný EEG biofeedback terapeut individuálny tréningový plán, na základe  EEG diagnostiky. Dĺžka terapie je individuálna.  Závisí od cieľa terapie, veku klienta a závažnosti problému.  Samotný tréning je hravý, nenásilný a bezbolestný. Ak ho vedie certifikovaný terapeut, nepredstavuje žiadne riziká. Nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

EEG biofeedback sa používa pri terapii širokého spektra porúch a ochorení, ako sú:

 • ľahké mozgové dysfunkcie (porucha pozornosti, ADHD, špecifické poruchy učenia, poruchy reči),
 • poruchy spánku,
 • emočné a afektívne poruchy,
 • závislosti (drogy, alkohol…),
 • bolestivé stavy (migréna, tenzné bolesti hlavy, bolesti chrbta…),
 • Epilepsia (nedostatočne kontrolovaná antiepileptickou liečbou – farmakorezistentná),
 • tiky (rôzne nutkavé pohyby neovplyvniteľné vôľou),
 • stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, DMO,
 • chronický únavový syndróm,
 • inkontinencia (spojená s klimaktériom).

EEG biofeedback má tiež neklinické použitie na rozvoj vyšších potrieb a špičkových výkonov:

 • profesijné (študenti, piloti, manažéri…),
 • kondičné (pre duševne pracujúcich profesionálov),
 • špecifické tréningové protokoly (tréning rýchleho ukladania do pamäte, tréning regulácie, tréning tvorivosti a fantázie, tréning kognitívnych zručností a tréning neurotranzmiterov).

 

 

 

AIT/FST SLUCHOVÝ TRÉNING

Medzinárodné pomenovanie tejto terapie je AIT/FST (Auditory integration training/Filtered sound training). Jedná sa o elektronicky modulovanú hudbu, ktorá je randomizovaná špeciálnym softvérom. Metódu AIT vypracoval Francúzsky otorinolaryngológ Dr. Guy Berard, ktorý trpel progresívnou stratou sluchu. Na základe svojich výskumov z dlhoročnej praxe zostrojil prístroj, ktorý nazval AUDIOKINETRON. Toto zariadenie slúžilo na prehrávanie hudby ktorú upravovalo tak, že nepredvídateľne zvýrazňovalo alebo potláčalo vysoké a nízke frekvencie a takto vytváralo „masáž” pre uši. Rosalie Seymour spolupracovala s Berardom, a neskôr keď to rozvoj výpočtovej techniky umožnil, vytvorila počítačovú verziu Audiokinetronu, ktorú nazvala: FST (Filtered Sound Training). Najnovším vývojom je od roku 2017 tabletový variant, ktorý dostal meno PortaFST.

Pre sluchový a nervový systém má podobný účinok ako dobre štruktúrované cvičenie pre naše svaly. AIT/FST nie je liečba, je to podporná metóda, ktorá je užitočným nástrojom pri problémoch vnímania a spracovaní auditívneho (sluchového) impulzu.

Tréning sa odporúča u detí s NKS, autizmom, ADHD, dyslexiou, dysgrafiou, poruchami senzorickej integrácie a poruchami správania.

 

KONCEPT BAZÁLNEJ STIMULÁCIE

Jeho základnými prvkami sú vnímanie, pohyb a komunikácia. Cieľom konceptu je štruktúrovaná stimulácia zmyslových orgánov a hybnosti klienta. Správne vedená stimulácia umožňuje vznik nových spojení v kôrových oblastiach mozgu. Koncept vychádza z toho, že centrálna nervová sústava je schopná sa do istej miery adaptovať aj pri masívnom poškodení, avšak za predpokladu, že budú kôrové oblasti mozgu dostatočným spôsobom aktivované a stimulované.  Je určená pre deti a klientov so zmenami v oblasti hybnosti a komunikácie, deti s psychomotorickým oneskorením, deti s DMO, deti predčasne narodené, deti s telesným postihnutím, deti s mentálnym postihnutím, deti s viacnásobným postihnutím a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Odporúča sa už v prvých týždňoch života dieťaťa.

Cielenou stimuláciou podporujeme: psychomotorický vývin dieťaťa, zvládnutie orientácie v čase a priestore, lokomočné (pohybové) schopnosti, vnímanie vlastného tela, vnímanie okolitého sveta, umožnenie nadviazania komunikácie, zlepšenie funkcií organizmu a rozvoj vlastnej identity.

Koncept pracuje so základnými prvkami.  Sú to: somatická, vestibulárna a vibračná stimulácia a nadstavbovými prvkami. Tie sú: optická stimulácia, auditívna, taktilno-haptická, olfaktorická a orofaciálna stimulácia.

 

SNOEZELEN

Využíva sa na multisenzorickú stimuláciu. Je to špeciálne vybavená miestnosť, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a Bazálnej stimulácie. Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity. Snoezelen je určený prevažne deťom, klientom s vývinovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež klientom s poruchami správania, učenia, hyperaktivitou, psychickými poruchami, autizmom, poškodením CNS, mozgu a chronickými chorobami.

 

  

 

SINDELAR METÓDA

Metóda Dr. Brigitte Sindelar je systematickým nápravným a tréningovým programom a zameriava sa na deficity čiastkových funkcií mozgu. Čiastkové funkcie slúžia na celkový rozvoj dieťaťa, ktoré by sa mali zlepšovať a rozvíjať v závislosti od jeho veku a s pribúdajúcimi povinnosťami doma, v škôlke a škole.  Dr. Sindelar prirovnáva vývin dieťaťa k stromu a jednotlivé čiastkové funkcie ku korune, kmeňu a koreňom. Ak sa teda dieťa vyvíja správne, „strom“ by mal rásť a košatieť do krásy. Každý človek, v závislosti od jeho genetických a biologických predpokladov, sa v detstve vyvíja buď rovnomerne priemerne, nadpriemerne alebo podpriemerne.

Zrelosť dieťaťa možno diagnostikovať už v predškolskom veku, metóda je určená pre deti od 5 rokov. Diagnostika určí presne, ktorá čiastková funkcia je v deficite a práve tá môže spôsobovať prejavy, ktoré komplikujú život dieťaťa v školskom, ale i v domácom prostredí. Pomocou nej sa dá predísť ťažkostiam v škole, ktoré by sa neskôr prejavili ako poruchy učenia a tie môžu prerásť až do porúch správania. Taktiež je nápomocná deťom s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) a  pozornosti (ADHD, ADD).

Proces tréningu metódou Sindelar: Na základe konzultácie s rodičom zhodnotíme, či je vhodné absolvovať diagnostiku pre školský vek (dieťa pozná abecedu) alebo diagnostiku s názvom Mačka Mňau pre deti mladšie. Diagnostiku je potrebné rozdeliť na dve až tri stretnutia, podľa schopností a možností dieťaťa. Cena za diagnostiku je jednotná. Na ďalšom stretnutí, bez nutnosti prítomnosti dieťaťa, rodiča oboznámime s výsledkom diagnostiky a poskytneme konkrétne pracovné zošity, zamerané na konkrétnu čiastkovú funkciu. Zainteresujeme ho, ako má s dieťaťom doma cvičiť, denne iba 10 minút. Potrebná je pravidelnosť cvičenia, všetko však prebieha zábavnou a zaujímavou formou. Výsledkom je dozrievanie nedostatočne vyvinutých mozgových štruktúr, u dieťaťa sa zlepšuje pozornosť a sústredenosť v škole a odbúrava sa zdĺhavá a väčšinou dieťaťom odmietaná domáca príprava  na vyučovanie. Každých 6 až 8 týždňov dieťa prichádza na kontrolné stretnutia, kedy na základe aktuálnych  výstupov poskytneme ďalší tréningový zošit. Rodič aj dieťa vždy majú názorne zobrazené, ako rýchlo a kam sa pomocou tréningu posúvajú. Tréning trvá minimálne 6 mesiacov, niekedy až 24 mesiacov, v závislosti od množstva deficitov.

 

FIE METÓDA

Metóda Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (z ang. Feuerstein Instrumental Enrichment – FIE), vychádza z myšlienok a teórií profesora Reuvena Feuersteina. Metóda sa sústreďuje na zlepšenie kognitívneho (poznávacieho) potenciálu človeka, či už dieťaťa alebo dospelého, a to prostredníctvom tzv. sprostredkovaného učenia. Schopnosť poznávať je mentálnou schopnosťou, vďaka ktorej človek prijíma, hodnotí a spracúva informácie z okolia, pričom úspech závisí od miery ich využívania a spracovania. FIE metóda rozvíja: myslenie, vyjadrovanie a slovnú zásobu, vnútornú motiváciu, schopnosť učiť sa v súvislostiach, sebaistotu v tom, že je možné lepšie zvládať problematické situácie, rešpektovanie názorov iných, schopnosť konať uvážlivo a nie impulzívne, samostatnosť, pozitívne myslenie o sebe a tak aj postupné odstraňovanie strachu z chýb a zlyhania.

FIE metóda je určená deťom s problémami s učením v škole (zapríčinenými poruchami učenia alebo správania), deťom so špeciálnymi potrebami (deti s telesným a mentálnym postihnutím, deti s Downovým syndrómom, Aspergerovým syndrómom, poruchami pozornosti – ADHD, ADD – a pod.)  a tiež nadaným deťom.

 

METÓDA FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D. B. EĽKONINA

Je originálna a vedecky zdôvodnená metóda uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka. Je vhodná pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, oneskoreným vývinom reči, poruchami učenia a deti s odloženou školskou dochádzkou. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že dieťa sa učí nové veci na jednej strane spontánne a prirodzene, a na strane druhej systematicky. Na rozdiel od tradičnej analyticko-syntetickej metódy, formuje u dieťaťa základný mechanizmus komunikácie, čítania a písania na základe spoznávania zvukovej štruktúry jazyka. Zaujímavosťou je, že metóda je vytvorená formou hry. Cieľom hry je, aby  dieťa  získalo novú predstavu  o slove a aby učenie bolo hravé. Vaše dieťa vtiahneme do zázračnej krajiny slov, v ktorej žijú jej obyvatelia. Postupne sa bude zoznamovať s postavami ako: majster Slabika, Hlásulienky, kamaráti Dano a Ďuro, víla Ivana a mnoho ďalších.

 

INTERVENCIE S VYUŽITÍM METÓD APLIKOVANEJ BEHAVIORÁLNEJ ANALÝZY – ABA

ABA vychádza z princípov učenia a správania (behaviorizmu). Zaoberá sa vzťahmi medzi prostredím a správaním. Na základe podrobnej diagnostiky a analýzy sa snaží zistiť, prečo určité správanie vzniká a ako je možné ho zmeniť. Medzi ABA patria: metóda posilovania, metóda vyhasínania,  metóda bezchybného učenia, metóda reťazenia, metóda tvarovania, metóda učenia postupnými krokmi, metóda učenia v prirodzenom prostredí, metóda verbálneho správania, metóda funkčnej analýzy, nácvik sebaobsluhy ai.

Vďaka využitiu niektorých princípov ABA učíme nový repertoár správania, ktorý dokáže zlepšiť kvalitu života dieťaťa a jeho blízkych. Najčastejšie sa jedná o učenie sebaobslužných činností, hry, akademických zručnosti (potrebných pre úspech v škole), reči, ale aj alternatívnych spôsobov komunikácie (baby signs – znakovanie, GRID3).

ABA dokáže zmierniť alebo odstrániť agresívne správanie a sebapoškodzovanie dieťaťa. Problémové správanie je nahradené iným správaním, ktoré je pre dieťa a jeho okolie prijateľné (funkčné). ABA sa využíva u detí s PAS, ale aj pre deti s ADHD a inými vývinovými poruchami.

 

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA

Jej cieľom je stimulovať neuromotoriku tváre, líc, pier, jazyka, podnebia, hltana a docieliť pozitívne pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, hltaní, pití a sekundárne aj v reči. Z dôvodu dosiahnutia čo najlepších výsledkov v tejto oblasti, sa javí navodenie bezpečného a stimulujúceho prostredia s použitím rôznych pomôcok. Vaše dieťa tak nebude pociťovať negatívne reakcie na dotyky v oblasti tváre a úst.