Fyzioterapia

Základnými fyzioterapeutickými metódami používanými v Centre Natália sú TheraSuit metóda a Bobath koncept, ktoré vedú certifikovaní a vyškolení fyzioterapeuti. Naše služby poskytujeme primárne deťom vo veku od narodenia do mladej dospelosti (zhruba do 29 rokov), a to ambulantnou aj pobytovou formou. Tieto základné metódy sú individuálne doplňované o ďalšie formy terapií na základe doporučenia fyzioterapeuta a lekára. Sú to najmä rTMS terapia, robotická rehabilitácia  (WalkAide, OmniHi5), kraniosakrálna terapia, relaxačná masáž, snoezelen, bioptrónová terapia, oxygenoterapia, kinesiotaping a rašelinové zábaly. Centrum disponuje tiež posilňovacími strojmi a zariadeniami, ako bežecký pás, vibračná plošina, či ergolet.

 

THERASUIT METÓDA

TheraSuit metóda predstavuje liečebný koncept, prostredníctvom ktorého sa normalizuje svalový tonus, čím je možné pozitívne ovplyvniť a napraviť nesprávne pohybové stereotypy. Princípom je oblek, ktorý vďaka špeciálnym úponom umožňuje individuálne zapojenie alebo naopak, vypojenie chybne fungujúcich svalových skupín. Metóda využíva univerzálnu cvičebnú jednotku, tzv. klietku, v ktorej je možné použiť dva systémy, a to Pulley systém a Spider systém. TheraSuit oblek je mäkký, vzdušný a dynamický oblek, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie propriocepcie (tlak kĺbov, väzov, svalov), zníženie patologických reflexov klienta, obnovenie fyziologických svalových synergií (správne pohybové vzory) a rozloženie telesnej váhy rovnomerne na celé telo. Využitím obleku približujeme držanie tela čo najbližšie k normálu, čím sa uľahčuje nácvik sedenia státia a chôdze. TheraSuit oblek je vyrábaný v šiestich veľkostiach, naše centrum disponuje piatimi veľkosťami. Cvičebná klietka sa používa na trénovanie schopnosti izolovať cielené pohyby a posilniť svalové skupiny, ktoré sú za daný pohyb zodpovedné. Klietka umožňuje zväčšiť rozsah pohybu, flexibilitu svalov a kĺbov, ako aj funkčné zručnosti.

Pulley systém sa používa na izoláciu a posilnenie konkrétnych svalov potrebných na vytvorenie funkčného pohybu. Využíva systém kladiek a závaží, pomocou ktorých dokážeme posilniť určitú skupinu svalov. Fyzioterapeutovi to umožňuje zamerať sa na posilnenie oslabených svalov, pričom zabraňuje kompenzačnému zapojeniu ďalších svalov. Využíva sa aj na „lietanie“ alebo „hojdanie“, napríklad u menších klientov.

Spider systém používa opasok a pružné laná pre poskytnutie dynamickej opory na udržanie vzpriamenej polohy tela. Spider systém môže klientovi umožniť samostatný stoj bez asistencie fyzioterapeuta, zároveň umožňuje voľný pohyb, napomáha udržaniu rovnováhy a uľahčuje nácvik prechodu medzi polohami, ďalej získať schopnosť presunu váhy potrebnej pre funkčný pohyb a zlepšiť propriocepciu pomocou „skákania“. Spider systém môže pri cvičení využiť aj laná a závažia, ktoré sa používajú pri pulley systéme na posilňujúce cvičenia v náročnejších pozíciách. Cieľom cvičení v spider systéme je zlepšiť funkčné schopnosti ako sedenie, plazenie, chôdza. Takisto pomáha zlepšiť rovnováhu, koordináciu a senzomotoriku. Najvyšším cieľom spider systému je podporiť samostatný pohyb.

Prínosy metódy TheraSuit: upravuje pohybové vzorce, normalizuje svalový tonus, poskytuje vonkajšiu stabilizáciu, poskytuje dynamickú korekciu, poskytuje taktilnú stimuláciu, ovplyvňuje vestibulárny systém, zlepšuje rovnováhu a koordináciu, zlepšuje vnímanie tela a priestoru, zlepšuje rečový výkon a jeho plynulosť prostredníctvom podpory hlavy a trupu, posilňuje slabé svaly, kladie odpor silným svalom a tým ich ďalej posilňuje, podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, zvyšuje hustotu kostí, upravuje zlý stereotyp chôdze

TheraSuit program s ďalšími individuálne indikovanými terapiami je možné u nás absolvovať pobytovou aj ambulantnou formou. Pobytová forma prebieha 3,5 hodiny denne, 5 alebo 10 dní (t.j. týždňový alebo dvojtýždňový pobyt). Ambulantná forma trvá 45 alebo 90 min. a jej frekvenciu si klienti prispôsobujú v závislosti od svojich časových preferencií či na základe doporučenia fyzioterapeuta. Optimálna je kombinácia pobytovej a ambulantnej formy. Okrem štandardného TheraSuit programu sme do ponuky zaradili aj program TheraSuit mini. Jedná sa o intenzívny týždňový pobyt a denne zahŕňa cvičenie v rozsahu 1.5 hod. a doplnkové terapie v trvaní 45 min. TheraSuit mini je primárne určený pre deti, ktoré prechádzajú z Bobath konceptu na TheraSuit metódu alebo ešte nemajú skúsenosti s cvičení v obleku. Taktiež tento pobyt môžu absolvovať aj klienti, pre ktorých je dlhší intenzívny pobyt fyzicky príliš náročný.

NDT BOBATH KONCEPT

Neurovývojová terapia manželov Bobathových je jeden z najvýznamnejších a najznámejších terapeutických postupov. Koncept je indikovaný u detí s vývojovými poruchami, neurologickými genetickými abnormáliami, pre predčasne narodené deti a deti s oneskoreným vývojom. Počas terapie stimulujeme dieťa k správnemu rozvoju a k dosahovaniu nových zručností. Terapeut dáva dieťatu možnosť získať nové zmyslové a motorické skúsenosti. Bobath koncept neposkytuje súhru cvikov, ale celodenný proces, kedy sa pomocou vlastnej aktivity dieťaťa a využitia rôznych techník a pomôcok dosahuje správne prevedený pohyb. Fyzioterapeut neučí jednotlivým pohybom, ale robí všetko pre to, aby dieťa mohlo pohyb previesť samé a čo najpresnejšie. Hovoríme, že vykonáva „handling“. Celá terapia je vždy funkčná, čo znamená umožniť dieťaťu niečo vykonať alebo urobiť samé. Je dôležité sledovať úroveň vývoja dieťaťa a udržať ho motivované.

Bobath koncept u detí sa zameriava hlavne na cvičenie počas hry, pretože hra je pre deti tá najprirodzenejšia činnosť. Hru prispôsobujeme konkrétnemu dieťaťu a konkrétnej situácií. Hra je základná činnosť dieťaťa a využíva prostriedky meniaceho vonkajšieho prostredia ako svetlo, zvuky, farby, manuálny kontakt na tele, k motivácii vykonávať určitý účelný pohyb alebo polohu. Hra je neodmysliteľnou súčasťou vývoja bez ohľadu na úroveň schopností dieťaťa. Poskytuje dieťaťu radosť, skúsenosť, motiváciu, zábavu a predstavuje prípravu pre budúce činnosti. Hru je možné zabezpečiť v každej polohe.

Základným znakom Bobath konceptu je pracovať v tíme. V strede tímu je vždy dieťa a jeho rodina. Všetci ostatní, ktorí s nimi spolupracujú  (logopéd, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg a ďalší odborníci) by mali na problém dieťaťa pozerať rovnakými očami a mali by byť schopní uplatniť vhodné terapeutické postupy.

Baby Bobath: Dôležitou súčasťou konceptu je „manipulácia“. To znamená každodennú manipuláciu s dieťaťom. Ako najlepšie nosím svoje dieťa? Ako, v akej polohe dieťa kŕmim? Ako mám dieťa správne držať? Rodičia sa aktívne zapájajú a učia dvíhať, nosiť, polohovať, kŕmiť svoje dieťa tak, aby optimálne podporovali jeho držanie tela a pohyby a tým podporovali vývoj bábätka. Vďaka trpezlivému a priateľskému prístupu dokážeme s deťmi nadviazať skvelý kontakt a vhodne ich motivovať ku každej terapii. Terapia je založená na spolupráci a porozumení.

Cvičenie metódou NDT Bobath koncept s ďalšími individuálne indikovanými terapiami je možné u nás absolvovať pobytovou ako aj ambulantnou formou. Pobytová forma prebieha 2,5 hodiny denne 5 dní (t.j. týždňový pobyt), ambulantná forma trvá 45 minút a jej frekvenciu si klienti prispôsobujú v závislosti od svojich časových preferencií a na základe doporučenia fyzioterapeuta. Optimálna je kombinácia pobytovej a ambulantnej formy.

rTMS TERAPIA

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia – rTMS sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa. Magnetické pole je vytvárané indukčnou cievkou, ktorá sa prikladá k hlave nad špecifickou oblasťou mozgovej kôry.
Výsledkom terapie je obnova prerušených nervových spojení a zlepšenie fungovania poškodených častí mozgu. Terapia je určená pre klientov od 3 rokov, ktorí majú rôzne vývojové či traumatické postihnutia mozgu. rTMS terapiu v Centre Natália indikuje a nastavuje psychológ a kognitívny neurovedec prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na podávanie rTMS terapie sú vyškolení naši zamestnanci.

Kombinácia  rTMS terapie s rehabilitačným cvičením, ktoré u nás môžu klienti absolvovať buď pobytovo alebo ambulantne, napomáha pri regenerácii svalstva a uvoľňovaní spasticity. Metóda je ambulantná, bezbolestná a nevyžaduje si anestézu ani podávanie sedatív, takže klient sa ihneď po ošetrení môže vrátiť ku každodennému životu. Tieto výsledky potvrdzuje i zahraničná prípadová štúdia, v ktorej 13 ročné dievčatko so spastickou kvadruparézou podstúpilo počas jedného roka rehabilitačnú liečbu v kombinácii s rTMS terapiou. Odporúčaných je zväčša cca 10-15 sedení, pričom každé sedenie trvá cca 20 min.

Využitie rTMS pri liečbe depresie. V súčasnosti je rTMS indikovaná na liečbu farmakorezistentnej depresie, ale keďže sa môže kombinovať s inou liečbou (napr. psychofarmakami či psychoterapiou), je veľmi vhodná aj ako doplňujúca liečba depresie spolu s psychofarmakami. Novšie práce (v ktorých sa podarilo prekonať limitácie starších výskumov) preukazujú potešujúce výsledky na úrovni 40 až 55 % dosiahnutých terapeutických odpovedí a 30 až 35 % úrovne dosiahnutých remisií (pozri napr. Downar J, Daskalakis J. New Targets for rTMS in Depression: A Review of Convergent Evidence. Brain Stimulation. 2013; 6: 231–240).
Pre zabezpečenie dostatočného efektu rTMS pri liečbe depresie je potrebné realizovať minimálne 15 sedení v trvaní cca 20 minút. Podávajú sa raz denne, obvykle každý pracovný deň. Ukazuje sa, že čím dlhšia liečba v počte dní, tým vyššia efektivita tohto typu liečby.

ROBOTICKÁ REHABILITÁCIA

WalkAide je funkčný elektrický neurostimulátor, ktorý funguje na princípe elektrickej stimulácie peroneálneho nervu pomocou gélových elektród nalepených v oblasti pod kolenom. To v praxi u pacienta so syndrómom tzv. „padajúcej špičky“ znamená, že pri chôdzi aktívne zdvihne špičku v optimálnom čase kroku. Neurostimulátor je určený pre klientov s diagnózami: Detská mozgová obrna, Skleróza multiplex, Úrazy miechy a mozgu, Cievna mozgová príhoda.

Výhody WalkAide: znižuje únavu a namáhavosť chôdze, zlepšuje stabilitu v pohybe, ale aj pri státí, odstraňuje zakopávanie, čím znižuje riziko pádu, zlepšuje koordináciu pohybov (aj v náročnejšom teréne), prináša väčšiu istotu pri chôdzi, pomáha uvoľňovať miernu až strednú spasticitu, redukuje svalovú atrofiu. Je vhodný už od 4 rokov veku.

OmniHi5 je rehabilitačný systém určený pre hornú končatinu (u pacientov s plégiou alebo parézou horných končatín)  podporujúci neuroplasticitu mozgu. U pacientov zlepšuje funkciu a rozsah hornej končatiny, zastavuje svalovú atrofiu, zvyšuje lokálny krvný obeh, redukuje svalový spazmus a reedukuje svaly. Je určený pre pacientov s diagnózami: Cievna mozgová príhoda, Detská mozgová obrna, Traumatické poranenie mozgu, Dedičná spastická paraparéza, Roztrúsená skleróza, Inkompletná miechová lézia.

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Kraniosakrálna terapia je jemná manuálna technika, ktorá pracuje s kraniosakrálnym systémom. Kraniosakrálny systém tvoria lebka, krížová kosť,  mozgomiešna tekutina a obaly centrálneho nervového systému. Terapia trvá zvyčajne 1 hodinu a prebieha tak, že klient leží oblečený na lehátku. Terapeut sa veľmi jemne dotýka klientovho tela. Terapeut svojimi rukami vníma kraniosakrálny rytmus a odchýlky v rytme. Palpáciou rytmu terapeut získava informácie o tele a prípadných blokoch (restrikciách). Pomocou špeciálnych techník tieto bloky odstráni. Dochádza tak k obnove prirodzenej funkcie organizmu.

Pomáha: pri napätí, strese, poruchách koncentrácie, migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov i svalov, chronickej únave, stavoch vyčerpania, pri hormonálnych poruchách, problémoch menštruačného cyklu, pri škúlení, vysokom očnom tlaku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou, škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch s čeľustnými kĺbmi, problémoch s dýchacími cestami, alergiami alebo astmou, u detí pri poruchách učenia, pozornosti, hyperaktivite, úzkosti či nočnom pomočovaní, posilňuje imunitný systém a celkovú vitalitu organizmu, uvoľňuje blokády vzniknuté v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení, tráum, je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie.

RELAXAČNÁ MASÁŽ

Relaxačná masáž pomáha nielen pri uvoľnení svalov, ale aj mysle. Používajú sa pri nej rôzne hmaty, trenie, systematické hladenie a tlaky, ktoré sú aplikované plynule po celom tele masírovaného. Dokážu stimulovať alebo uvoľňovať svaly, čím spôsobujú účinok liečivej energie dotyku. Relaxačná masáž je kombináciou rôznych typov masáží a na rozdiel od klasickej je jemnejšia. Je ideálnou podpornou terapiou po intenzívnom cvičení.

Účinky masáže: stimuluje krvný a lymfatický systém (urýchlenie vylučovania toxínov), zmierňuje bolesť a napätie (stuhnutosť) svalov, zvyšuje pružnosť svalstva a pokožky, podporuje celkovú telesnú relaxáciu, uvoľňuje psychické napätie a zvyšuje pohodu, podporuje pokojný spánok, prekrvením kože dochádza k zvýšenému prísunu kyslíka a uvoľneniu hormónov (enkefalínov), ktoré vyvolávajú pocity pohody a spokojnosti, napomáhajú tiež znižovaniu krvného tlaku, prekrvenie tkaniva podporuje lepšie vyživovanie kĺbov (prevencia proti artróze).

SNOEZELEN

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí,  prostredníctvom svetelných prvkov, vôní a hudby vyvoláva zmyslové pocity.

Multisenzorické prostredie slúži na relaxáciu a upokojenie, ale zároveň aj na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

Snoezelen bol pôvodne vyvinutý ako voľnočasový zážitok pre ľudí s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím, v súčasnosti má však oveľa širšie využitie. Veľmi prospešná je u detí so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím, hyperaktivitou alebo u detí so sebapoškodzujúcim správaním.

Snoezelen pozitívne vplýva na: porozumenie a zlepšenie individuálneho zmyslového vnímania, rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie, rozvoj vnímania príčiny a následku, zlepšenie koncentrácie, zväčšenie motivácie a iniciatívy, nadobudnutie nových a podpora existujúcich zručností, pozitívny dopad na edukáciu a terapiu, zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom, zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia, redukcia stresu a stereotypného správania, zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie.

 BIOPTRÓNOVÁ TERAPIA

Biolampa je zariadenie, ktoré prostredníctvom pulzného svetla pôsobí na ľudský organizmus a mení sa na elektromagnetickú energiu. V bunke sa týmto pôsobením aktivizujú biochemické procesy pre liečbu a regeneráciu organizmu a posilňuje sa imunita – má biostimulačný efekt na bunky a ich aktivitu. Biolampa je vynikajúca na prevenciu proti ochoreniam, ale aj ako prostriedok na rýchlejšie uzdravenie a tíšenie bolesti. Pôsobí taktiež protizápalovo a podporuje a urýchľuje obnovu a regeneráciu buniek i tkanív. Pri styku so živým tkanivom tak pôsobí na zdravý vývoj bunkových štuktúr.

OXYGENOTERAPIA

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka (90 – 95% kyslíka).

Na dosiahnutie želaných efektov je oxygenoterapiu (vdychovanie zvlhčeného kyslíka) odporúčané absolvovať viackrát, ideálne pred cvičením.

Účinky oxygenoterapie: je určená  na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni, posilňuje imunitu a telo čistí od toxínov, zbavuje únavy, zlepší látkovú výmenu, zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť, zvyšuje výkonnosť svalov i mozgu, zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov.

 

 

RAŠELINOVÉ ZÁBALY

Jednorázové rašelinové zábaly sú obľúbeným druhom termoterapie. Rašelina je hmota plná prírodných stopových prvkov, živín a minerálov. Rašelina je tiež bohatá na organické látky, najmä na kyselinu huminovú, enzýmy a bioaktívne látky. Obklady majú teplotu okolo 40 – 50°C a aplikujú sa priamo na pokožku. Hlavnou výhodou je, že oproti vode je tepelná zotrvačnosť rašelinového obkladu niekoľkokrát väčšia, a preto je aj uvoľňovanie tepla pomalšie a postupnejšie.

Účinky rašelinového zábalu: podporuje prekrvenie ošetrovaného miesta, uvoľňuje unavené a napäté svalstvo, regeneruje ho a zlepšuje jeho činnosť, posilňuje imunitu organizmu, prirodzenou cestou aktivuje jeho samoliečebnú schopnosť, a tak zvyšuje jeho celkovú odolnosť.

 

KINESIOTAPING

Kinesiotaping je bavlnená elastická páska, ktorá sa aplikuje na telo. Elastická páska sa môže naťahovať podľa potreby. Sval buď uvoľní (relaxuje a regeneruje) alebo nabudí (podporí činnosť svalu). Rovnako to platí aj pre kĺby, ktoré chceme liečiť v správnej polohe. Nalepený kinesiotaping kĺby uvoľňuje (mobilizuje) alebo stabilizuje („spevňuje“ – vytvára pasívnu oporu) v správnom postavení.

Okrem spomínaných priaznivých účinkov ma kinesioteping veľmi dobré výsledky pri odstraňovaní opuchov a krvných podliatin. Kinesiotaping priamo ovplyvňuje kožu, podkožie, svaly a kĺby.

Indikácie: svalové a úponové bolesti, traumy a zápaly, bolesti chrbta, artróza, distorzie a dislokácie kĺbov, skoliózy, epikondylitída – tenisový, golfový lakeť, problémy s Achillovou šľachou, problémy s nožnou klenbou, lymfedémy a opuchy, optimalizácia a urýchlenie liečby pri ortopedických operáciách, syndróm karpálneho tunela, liečba a hojenie jaziev, neurologické a rad ďalších.

STROPNÝ ZDVIHÁK ERGOLET

Stropný zdvihák ERGOLET je moderné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené na zdvíhanie a presun imobilných osôb. Jeho využitie je však nenahraditeľné aj pri rehabilitácii a nácviku chôdze. V Centre Natália je používaný pri pobytových aj ambulantných terapiách, najobľúbenejšie je jeho využitie v kombinácii s bežeckým pásom.