Fyzioterapia

Základnými fyzioterapeutickými metódami používanými v Centre Natália sú TheraSuit metóda a Bobath koncept, ktoré vedú certifikovaní a vyškolení fyzioterapeuti. Naše služby poskytujeme primárne deťom vo veku od narodenia do mladej dospelosti (zhruba do 29 rokov), a to ambulantnou aj pobytovou formou. Tieto základné metódy sú individuálne doplňované o ďalšie formy terapií na základe doporučenia fyzioterapeuta a lekára. Sú to najmä rTMS terapia, robotická rehabilitácia  (WalkAide, OmniHi5), kraniosakrálna terapia, relaxačná masáž, snoezelen, bioptrónová terapia, oxygenoterapia, kinesiotaping a rašelinové zábaly. Centrum disponuje tiež posilňovacími strojmi a zariadeniami, ako bežecký pás, vibračná plošina, či ergolet.

 

THERASUIT METÓDA

TheraSuit metóda predstavuje liečebný koncept, prostredníctvom ktorého sa normalizuje svalový tonus, čím je možné pozitívne ovplyvniť a napraviť nesprávne pohybové stereotypy. Princípom je oblek, ktorý vďaka špeciálnym úponom umožňuje individuálne zapojenie alebo naopak, vypojenie chybne fungujúcich svalových skupín. Metóda využíva univerzálnu cvičebnú jednotku, tzv. klietku, v ktorej je možné použiť dva systémy, a to Pulley systém a Spider systém. TheraSuit oblek je mäkký, vzdušný a dynamický oblek, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie propriocepcie (tlak kĺbov, väzov, svalov), zníženie patologických reflexov klienta, obnovenie fyziologických svalových synergií (správne pohybové vzory) a rozloženie telesnej váhy rovnomerne na celé telo. Využitím obleku približujeme držanie tela čo najbližšie k normálu, čím sa uľahčuje nácvik sedenia státia a chôdze. TheraSuit oblek je vyrábaný v šiestich veľkostiach, naše centrum disponuje piatimi veľkosťami. Cvičebná klietka sa používa na trénovanie schopnosti izolovať cielené pohyby a posilniť svalové skupiny, ktoré sú za daný pohyb zodpovedné. Klietka umožňuje zväčšiť rozsah pohybu, flexibilitu svalov a kĺbov, ako aj funkčné zručnosti.

Pulley systém sa používa na izoláciu a posilnenie konkrétnych svalov potrebných na vytvorenie funkčného pohybu. Využíva systém kladiek a závaží, pomocou ktorých dokážeme posilniť určitú skupinu svalov. Fyzioterapeutovi to umožňuje zamerať sa na posilnenie oslabených svalov, pričom zabraňuje kompenzačnému zapojeniu ďalších svalov. Využíva sa aj na „lietanie“ alebo „hojdanie“, napríklad u menších klientov.

Spider systém používa opasok a pružné laná pre poskytnutie dynamickej opory na udržanie vzpriamenej polohy tela. Spider systém môže klientovi umožniť samostatný stoj bez asistencie fyzioterapeuta, zároveň umožňuje voľný pohyb, napomáha udržaniu rovnováhy a uľahčuje nácvik prechodu medzi polohami, ďalej získať schopnosť presunu váhy potrebnej pre funkčný pohyb a zlepšiť propriocepciu pomocou „skákania“. Spider systém môže pri cvičení využiť aj laná a závažia, ktoré sa používajú pri pulley systéme na posilňujúce cvičenia v náročnejších pozíciách. Cieľom cvičení v spider systéme je zlepšiť funkčné schopnosti ako sedenie, plazenie, chôdza. Takisto pomáha zlepšiť rovnováhu, koordináciu a senzomotoriku. Najvyšším cieľom spider systému je podporiť samostatný pohyb.

Prínosy metódy TheraSuit: upravuje pohybové vzorce, normalizuje svalový tonus, poskytuje vonkajšiu stabilizáciu, poskytuje dynamickú korekciu, poskytuje taktilnú stimuláciu, ovplyvňuje vestibulárny systém, zlepšuje rovnováhu a koordináciu, zlepšuje vnímanie tela a priestoru, zlepšuje rečový výkon a jeho plynulosť prostredníctvom podpory hlavy a trupu, posilňuje slabé svaly, kladie odpor silným svalom a tým ich ďalej posilňuje, podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, zvyšuje hustotu kostí, upravuje zlý stereotyp chôdze

TheraSuit program s ďalšími individuálne indikovanými terapiami je možné u nás absolvovať pobytovou formou. Pobytová forma prebieha 3,5 hodiny denne, 5 alebo 10 dní (t.j. týždňový alebo dvojtýždňový pobyt). Okrem štandardného TheraSuit programu sme do ponuky zaradili aj program TheraSuit mini. Jedná sa o intenzívny týždňový pobyt a denne zahŕňa cvičenie v rozsahu 1.5 hod. a doplnkové terapie v trvaní 45 min. TheraSuit mini je primárne určený pre deti, ktoré prechádzajú z Bobath konceptu na TheraSuit metódu alebo ešte nemajú skúsenosti s cvičení v obleku. Taktiež tento pobyt môžu absolvovať aj klienti, pre ktorých je dlhší intenzívny pobyt fyzicky príliš náročný.

NDT BOBATH KONCEPT

Neurovývojová terapia manželov Bobathových je jeden z najvýznamnejších a najznámejších terapeutických postupov. Koncept je indikovaný u detí s vývojovými poruchami, neurologickými genetickými abnormáliami, pre predčasne narodené deti a deti s oneskoreným vývojom. Počas terapie stimulujeme dieťa k správnemu rozvoju a k dosahovaniu nových zručností. Terapeut dáva dieťatu možnosť získať nové zmyslové a motorické skúsenosti. Bobath koncept neposkytuje súhru cvikov, ale celodenný proces, kedy sa pomocou vlastnej aktivity dieťaťa a využitia rôznych techník a pomôcok dosahuje správne prevedený pohyb. Fyzioterapeut neučí jednotlivým pohybom, ale robí všetko pre to, aby dieťa mohlo pohyb previesť samé a čo najpresnejšie. Hovoríme, že vykonáva „handling“. Celá terapia je vždy funkčná, čo znamená umožniť dieťaťu niečo vykonať alebo urobiť samé. Je dôležité sledovať úroveň vývoja dieťaťa a udržať ho motivované.

Bobath koncept u detí sa zameriava hlavne na cvičenie počas hry, pretože hra je pre deti tá najprirodzenejšia činnosť. Hru prispôsobujeme konkrétnemu dieťaťu a konkrétnej situácií. Hra je základná činnosť dieťaťa a využíva prostriedky meniaceho vonkajšieho prostredia ako svetlo, zvuky, farby, manuálny kontakt na tele, k motivácii vykonávať určitý účelný pohyb alebo polohu. Hra je neodmysliteľnou súčasťou vývoja bez ohľadu na úroveň schopností dieťaťa. Poskytuje dieťaťu radosť, skúsenosť, motiváciu, zábavu a predstavuje prípravu pre budúce činnosti. Hru je možné zabezpečiť v každej polohe.

Základným znakom Bobath konceptu je pracovať v tíme. V strede tímu je vždy dieťa a jeho rodina. Všetci ostatní, ktorí s nimi spolupracujú  (logopéd, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg a ďalší odborníci) by mali na problém dieťaťa pozerať rovnakými očami a mali by byť schopní uplatniť vhodné terapeutické postupy.

Baby Bobath: Dôležitou súčasťou konceptu je „manipulácia“. To znamená každodennú manipuláciu s dieťaťom. Ako najlepšie nosím svoje dieťa? Ako, v akej polohe dieťa kŕmim? Ako mám dieťa správne držať? Rodičia sa aktívne zapájajú a učia dvíhať, nosiť, polohovať, kŕmiť svoje dieťa tak, aby optimálne podporovali jeho držanie tela a pohyby a tým podporovali vývoj bábätka. Vďaka trpezlivému a priateľskému prístupu dokážeme s deťmi nadviazať skvelý kontakt a vhodne ich motivovať ku každej terapii. Terapia je založená na spolupráci a porozumení.

Cvičenie metódou NDT Bobath koncept s ďalšími individuálne indikovanými terapiami je možné u nás absolvovať pobytovou ako aj ambulantnou formou. Pobytová forma prebieha 2,5 hodiny denne 5 dní (t.j. týždňový pobyt), ambulantná forma trvá 45 minút a jej frekvenciu si klienti prispôsobujú v závislosti od svojich časových preferencií a na základe doporučenia fyzioterapeuta. Optimálna je kombinácia pobytovej a ambulantnej formy.

rTMS TERAPIA

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa. Terapia je určená pre klientov od 3 rokov, ktorí majú rôzne vývojové či traumatické postihnutia mozgu. Výsledkom terapie je obnova prerušených nervových spojení a zlepšenie fungovania poškodených častí mozgu. Pri kombinácii  rTMS terapie s rehabilitačným cvičením, ktoré u nás môžete absolvovať buď pobytovo alebo ambulantne, napomáha pri regenerácii svalstva a uvoľňovaní spasticity. Metóda je ambulantná, bezbolestná a nevyžaduje si anestézu ani podávanie sedatív, takže klient sa ihneď po ošetrení môže vrátiť ku každodennému životu.

ROBOTICKÁ REHABILITÁCIA

WalkAide je funkčný elektrický neurostimulátor, ktorý funguje na princípe elektrickej stimulácie peroneálneho nervu pomocou gélových elektród nalepených v oblasti pod kolenom. To v praxi u pacienta so syndrómom tzv. „padajúcej špičky“ znamená, že pri chôdzi aktívne zdvihne špičku v optimálnom čase kroku. Neurostimulátor je určený pre klientov s diagnózami: Detská mozgová obrna, Skleróza multiplex, Úrazy miechy a mozgu, Cievna mozgová príhoda.

Výhody WalkAide: znižuje únavu a namáhavosť chôdze, zlepšuje stabilitu v pohybe, ale aj pri státí, odstraňuje zakopávanie, čím znižuje riziko pádu, zlepšuje koordináciu pohybov (aj v náročnejšom teréne), prináša väčšiu istotu pri chôdzi, pomáha uvoľňovať miernu až strednú spasticitu, redukuje svalovú atrofiu. Je vhodný už od 4 rokov veku.

OmniHi5 je rehabilitačný systém určený pre hornú končatinu (u pacientov s plégiou alebo parézou horných končatín)  podporujúci neuroplasticitu mozgu. U pacientov zlepšuje funkciu a rozsah hornej končatiny, zastavuje svalovú atrofiu, zvyšuje lokálny krvný obeh, redukuje svalový spazmus a reedukuje svaly. Je určený pre pacientov s diagnózami: Cievna mozgová príhoda, Detská mozgová obrna, Traumatické poranenie mozgu, Dedičná spastická paraparéza, Roztrúsená skleróza, Inkompletná miechová lézia.

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Kraniosakrálna terapia je jemná manuálna technika, ktorá pracuje s kraniosakrálnym systémom. Kraniosakrálny systém tvoria lebka, krížová kosť,  mozgomiešna tekutina a obaly centrálneho nervového systému. Terapia trvá zvyčajne 1 hodinu a prebieha tak, že klient leží oblečený na lehátku. Terapeut sa veľmi jemne dotýka klientovho tela. Terapeut svojimi rukami vníma kraniosakrálny rytmus a odchýlky v rytme. Palpáciou rytmu terapeut získava informácie o tele a prípadných blokoch (restrikciách). Pomocou špeciálnych techník tieto bloky odstráni. Dochádza tak k obnove prirodzenej funkcie organizmu.

Pomáha: pri napätí, strese, poruchách koncentrácie, migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov i svalov, chronickej únave, stavoch vyčerpania, pri hormonálnych poruchách, problémoch menštruačného cyklu, pri škúlení, vysokom očnom tlaku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou, škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch s čeľustnými kĺbmi, problémoch s dýchacími cestami, alergiami alebo astmou, u detí pri poruchách učenia, pozornosti, hyperaktivite, úzkosti či nočnom pomočovaní, posilňuje imunitný systém a celkovú vitalitu organizmu, uvoľňuje blokády vzniknuté v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení, tráum, je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie.

RELAXAČNÁ MASÁŽ

Relaxačná masáž pomáha nielen pri uvoľnení svalov, ale aj mysle. Používajú sa pri nej rôzne hmaty, trenie, systematické hladenie a tlaky, ktoré sú aplikované plynule po celom tele masírovaného. Dokážu stimulovať alebo uvoľňovať svaly, čím spôsobujú účinok liečivej energie dotyku. Relaxačná masáž je kombináciou rôznych typov masáží a na rozdiel od klasickej je jemnejšia. Je ideálnou podpornou terapiou po intenzívnom cvičení.

Účinky masáže: stimuluje krvný a lymfatický systém (urýchlenie vylučovania toxínov), zmierňuje bolesť a napätie (stuhnutosť) svalov, zvyšuje pružnosť svalstva a pokožky, podporuje celkovú telesnú relaxáciu, uvoľňuje psychické napätie a zvyšuje pohodu, podporuje pokojný spánok, prekrvením kože dochádza k zvýšenému prísunu kyslíka a uvoľneniu hormónov (enkefalínov), ktoré vyvolávajú pocity pohody a spokojnosti, napomáhajú tiež znižovaniu krvného tlaku, prekrvenie tkaniva podporuje lepšie vyživovanie kĺbov (prevencia proti artróze).

SNOEZELEN

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí,  prostredníctvom svetelných prvkov, vôní a hudby vyvoláva zmyslové pocity.

Multisenzorické prostredie slúži na relaxáciu a upokojenie, ale zároveň aj na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

Snoezelen bol pôvodne vyvinutý ako voľnočasový zážitok pre ľudí s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím, v súčasnosti má však oveľa širšie využitie. Veľmi prospešná je u detí so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím, hyperaktivitou alebo u detí so sebapoškodzujúcim správaním.

Snoezelen pozitívne vplýva na: porozumenie a zlepšenie individuálneho zmyslového vnímania, rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie, rozvoj vnímania príčiny a následku, zlepšenie koncentrácie, zväčšenie motivácie a iniciatívy, nadobudnutie nových a podpora existujúcich zručností, pozitívny dopad na edukáciu a terapiu, zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom, zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia, redukcia stresu a stereotypného správania, zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie.

 BIOPTRÓNOVÁ TERAPIA

Biolampa je zariadenie, ktoré prostredníctvom pulzného svetla pôsobí na ľudský organizmus a mení sa na elektromagnetickú energiu. V bunke sa týmto pôsobením aktivizujú biochemické procesy pre liečbu a regeneráciu organizmu a posilňuje sa imunita – má biostimulačný efekt na bunky a ich aktivitu. Biolampa je vynikajúca na prevenciu proti ochoreniam, ale aj ako prostriedok na rýchlejšie uzdravenie a tíšenie bolesti. Pôsobí taktiež protizápalovo a podporuje a urýchľuje obnovu a regeneráciu buniek i tkanív. Pri styku so živým tkanivom tak pôsobí na zdravý vývoj bunkových štuktúr.

OXYGENOTERAPIA

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka (90 – 95% kyslíka).

Na dosiahnutie želaných efektov je oxygenoterapiu (vdychovanie zvlhčeného kyslíka) odporúčané absolvovať viackrát, ideálne pred cvičením.

Účinky oxygenoterapie: je určená  na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni, posilňuje imunitu a telo čistí od toxínov, zbavuje únavy, zlepší látkovú výmenu, zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť, zvyšuje výkonnosť svalov i mozgu, zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov.

 

 

RAŠELINOVÉ ZÁBALY

Jednorázové rašelinové zábaly sú obľúbeným druhom termoterapie. Rašelina je hmota plná prírodných stopových prvkov, živín a minerálov. Rašelina je tiež bohatá na organické látky, najmä na kyselinu huminovú, enzýmy a bioaktívne látky. Obklady majú teplotu okolo 40 – 50°C a aplikujú sa priamo na pokožku. Hlavnou výhodou je, že oproti vode je tepelná zotrvačnosť rašelinového obkladu niekoľkokrát väčšia, a preto je aj uvoľňovanie tepla pomalšie a postupnejšie.

Účinky rašelinového zábalu: podporuje prekrvenie ošetrovaného miesta, uvoľňuje unavené a napäté svalstvo, regeneruje ho a zlepšuje jeho činnosť, posilňuje imunitu organizmu, prirodzenou cestou aktivuje jeho samoliečebnú schopnosť, a tak zvyšuje jeho celkovú odolnosť.

 

KINESIOTAPING

Kinesiotaping je bavlnená elastická páska, ktorá sa aplikuje na telo. Elastická páska sa môže naťahovať podľa potreby. Sval buď uvoľní (relaxuje a regeneruje) alebo nabudí (podporí činnosť svalu). Rovnako to platí aj pre kĺby, ktoré chceme liečiť v správnej polohe. Nalepený kinesiotaping kĺby uvoľňuje (mobilizuje) alebo stabilizuje („spevňuje“ – vytvára pasívnu oporu) v správnom postavení.

Okrem spomínaných priaznivých účinkov ma kinesioteping veľmi dobré výsledky pri odstraňovaní opuchov a krvných podliatin. Kinesiotaping priamo ovplyvňuje kožu, podkožie, svaly a kĺby.

Indikácie: svalové a úponové bolesti, traumy a zápaly, bolesti chrbta, artróza, distorzie a dislokácie kĺbov, skoliózy, epikondylitída – tenisový, golfový lakeť, problémy s Achillovou šľachou, problémy s nožnou klenbou, lymfedémy a opuchy, optimalizácia a urýchlenie liečby pri ortopedických operáciách, syndróm karpálneho tunela, liečba a hojenie jaziev, neurologické a rad ďalších.

STROPNÝ ZDVIHÁK ERGOLET

Stropný zdvihák ERGOLET je moderné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené na zdvíhanie a presun imobilných osôb. Jeho využitie je však nenahraditeľné aj pri rehabilitácii a nácviku chôdze. V Centre Natália je používaný pri pobytových aj ambulantných terapiách, najobľúbenejšie je jeho využitie v kombinácii s bežeckým pásom.