Náš tím

Svojim klientom chceme poskytovať kvalitné fyzioterapeutické a špeciálnopedagogické služby. Hlavnými piliermi nášho centra sú kvalifikovaní a motivovaní terapeuti, interdisciplinárna spolupráca terapeutov pri starostlivosti o klienta, individuálny prístup rešpektujúci požiadavky a predstavy klienta, a to všetko v priateľskej a láskavej atmosfére.

TERAPEUTICKÝ TÍM


Nela Hrčková

PHDR. NELA HRČKOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Nelka ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na SZU v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore zdravotnícke vedy. Má prax od roku 2016. Získala certifikát na používanie metódy Therasuit® ako aj nadstavbový certifikát Advanced TheraSuit method®. Absolvovala školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid, kurz Bazálnej stimulácie, kurz Snozelen a kurz Kineziotaping. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit.


Mirka Spáčilová

BC. MIRKA SPÁČILOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Bobath koncept a Advanced Baby Bobath, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Mirka ukončila nadstavbové štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ v Trnave a odbor fyzioterapia na UCM v Trnave. Získala certifikát na používanie metódy TheraSuit®, absolvovala kurz Kineziotaping, kurz Snoezelen a kurz Hra ako terapia. Absolvovala Základný kurz Bobath koncept a úspešne ukončila aj jeho nadstavbu – Advanced Baby Bobath pod hlavičkou Európskej asociácie Bobath terapeutov. Má prax od roku 2004. V Centre Natália vedie ambulantné a pobytové Bobath terapie.


Michaela Balážová

BC. MICHAELA BALÁŽOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Miška ukončila štúdium na UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má prax od roku 2016. Získala certifikát na používanie metódy Therasuit® ako aj nadstavbový certifikát Advanced TheraSuit method®. Absolvovala kurz Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře (DNS) úroveň A, B, kurz Snoezelen, školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid a kurz Bazálnej stimulácie. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit.


 

Samuel Svitana

MGR. SAMUEL SVITANA

Fyzioterapeut

Samo ukončil štúdium v odbore fyzioterapia na UCM v Trnave. Absolvoval kurz Snoezelen a Kineziotaping ako aj školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit a obsluhuje prístroj na podávanie rTMS terapie.


 

Ľubica Držíková

Mgr. ĽUBICA DRŽÍKOVÁ

Fyzioterapeut

Ľubka ukončila štúdium v odbore fyzioterapia na SZU v Bratislave. Absolvovala kurz Kineziotaping a kurz Snoezelen. Má prax od roku 2015. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri ambulantných a pobytových terapiách s využitím Bobath konceptu.


Veronika Vagovská

Veronika Vagovská, dipl.f.

Fyzioterapeut

Veronika ukončila Strednú zdravotnícku školu v Trnave v odbore masér a nadviazala svoje vzdelanie vyšším odborným štúdiom so zameraním na fyzioterapiu. Prax má od roku 2015. Absolvovala kurz Plochá noha a vbočený palec, Kineziotaping a workshop SI skĺbenie – diagnostika a rehabilitácia. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit.

ODBORNÝ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÝ TÍM


Erika Cibulková

MGR. ERIKA CIBULKOVÁ

Špeciálny pedagóg

Erika má ukončené vzdelanie v odbore Špeciálna predškolská pedagogika na Trnavskej univerzite a v odbore Špeciálna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a nadstavbový kurz Bazálnej a orofaciálnej stimulácie, Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, kurz Snoezelen (práca v multisenzorickom prostredí), kurz Senzorickej intergrácie v pedagogike a v špeciálnej pedagogike a program Základy aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) na Masarykovej univerzite v Brne. Pri práci s detským klientom používa aj metódy Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (baby signs, GRID3). V roku 2018 získala certifikáciu 1. stupňa v terapii EEG Biofeedback (neurofyziológia) a v roku 2021 získala certifikát na vykonávanie INPP terapie, ktorá sa zameriava na odstránenie alebo zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti. Od októbra 2022 je certifikovanou odborníčkou v oblasti tréningu sluchovej pozornosti AIT/FST. Má 11-ročnú prax.


Janka Chalányová

MGR. JANA CHALÁNYOVÁ

Špeciálny pedagóg

Janka má ukončené vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. V roku 2014 získala certifikát na používanie metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). V roku 2015 sa stala certifikovanou trénerkou Sindelar metódy, ktorá je zameraná na deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia a správania. V roku 2018 absolvovala nadstavbu FIE II a o rok na to FIE Basic, ktorý je určený pre deti vo veku od 3 do 8 rokov. Niekoľko rokov sa venovala výcviku socioterapie a je zapísaná v zozname socioterapeutov Slovenska. Viac ako 10 rokov pôsobila ako profesionálny rodič a momentálne pôsobí aj ako koordinátorka klubu náhradných rodín. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a kurz Snoezelen (práca v multisenzorickom prostredí). Janka má bohaté skúsenosti s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré nadobudla v školských zariadeniach a v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a niekoľko rokov organizovala rozvojové tábory pre bežné deti aj pre deti so špeciálnymi potrebami.


Janka Chalányová

MGR. LUCIA KURBELOVÁ

Liečebný pedagóg

Lucia ukončila vzdelanie v odbore Liečebná pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Vykonala štátnu skúšku z predmetov liečebná pedagogika, psychoterapia a rodinná terapia, činnostná terapia a terapia hrou. Absolvovala výcvikový program Pride, program pre rozvoj pozornosti Kupoz, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina a Metódu dobrého štartu zameranú na rozvoj psychomotoriky. V roku 2019 vykonala prvú atestáciu a obhájila prácu s názvom Liečebno-pedagogická intervencia u detí predškolského veku. Má 20-ročnú prax s deťmi predškolského a mladšieho školského veku a s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami umiestnenými v ústavnej starostlivosti.

ADMINISTRATÍVA

Julo Horváth
ING. JÚLIUS HORVÁTH
Zakladateľ, štatutár
Laura Vjaterová
MGR. LAURA VJATEROVÁ
Office manažér
Ľubica Chnápková
MGR. ĽUBICA CHNÁPKOVÁ
Administratívny pracovník
Magdaléna Majzlová
MAGDALÉNA MAJZLOVÁ
Administratívny pracovník