Náš tím

Julo Horváth
ING. JÚLIUS HORVÁTH
Zakladateľ, štatutár
Eva Hatiarová
EVA HATIAROVÁ
Prevádzkový manažér
Magdaléna Majzlová
MAGDALÉNA MAJZLOVÁ
Office manager
Laura Vjaterová
MGR. LAURA VJATEROVÁ
Prevádzkový manažér, administrácia 2%
Ľubica Chnápková
MGR. ĽUBICA CHNÁPKOVÁ
Sociálne siete


Stanislava Hausová

MUDR. STANISLAVA HAUSOVÁ

Odborný konzultant, indikovanie rTMS terapie

Stanka má na starosti vstupné vyšetrenia detí a mladých dospelých, ktorí nastupujú na intenzívne rehabilitačné pobyty. Indikuje a nastavuje rTMS terapiu.


Zuzana Mikita

PHDR. ZUZANA MIKITA

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Zuzka ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na SZU v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore zdravotnícke vedy. Získala certifikát na používanie metódy Therasuit® ako aj nadstavbový certifikát Advanced TheraSuit method®. Má prax od roku 2012. Absolvovala kurz Kraniosakrálnej terapie, Kineziotapingu, SM- systém, kurz Hipoterapie a kurz Snozelen. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit a vykonáva kraniosakrálnu terapiu.


Mirka Spáčilová

BC. MIRKA SPÁČILOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikovaný Advanced Baby Bobath terapeut

Mirka ukončila nadstavbové štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ v Trnave a odbor fyzioterapia na UCM v Trnave. Získala certifikát na používanie metódy Therasuit®, absolvovala kurz Kinesiotaping, kurz Snoezelen a kurz Hra ako terapia. Absolvovala Základný kurz Bobath koncept a úspešne ukončila aj jeho nadstavbu – Advanced Baby Bobath pod hlavičkou Európskej asociácie Bobath terapeutov. Má prax od roku 2004. V Centre Natália vedie ambulantné a pobytové Bobath terapie.


Nela Hrčková

PHDR. NELA HRČKOVÁ

Hlavný fyzioterapeut

Nelka ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na SZU v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore zdravotnícke vedy. Má prax od roku 2016. Absolvovala školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid, kurz Bazálnej stimulácie a kurz Snozelen. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit.


Alena Mlynáriková

ALENA MLYNÁRIKOVÁ, DIPL.F.

Hlavný fyzioterapeut

Alenka ukončila nadstavbové štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Absolvovala kurz Kraniosakrálna terapia, kurz Bazálnej stimulácie, kurz Ruské kombinované techniky, kurz Snoezelen a kurz Relflexná masáž chodidla. Má prax od roku 2003. V Centre Natália vedie ambulantné terapie pre deti a dospelých s použitím obleku Therasuit, vykonáva kraniosakrálnu terapiu, masáže pre deti a dospelých a podáva rTMS terapiu.

„Pri práci nerozlišujem, či je mojím klientom dieťa s detskou mozgovou obrnou, dospelý po operácii alebo mamička, ktorá potrebuje masáž, dôležitý je pre mňa ten cieľ – pomôcť najlepšie a najviac ako viem a môžem.“


Michaela Balážová

BC. MICHAELA BALÁŽOVÁ

Hlavný fyzioterapeut

Miška ukončila štúdium na UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má prax od roku 2016. Absolvovala kurz Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře (DNS) úroveň A, B, kurz Snoezelen, školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid a kurz Bazálnej stimulácie. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit.


Lucia Štetinová

MGR. LUCIA ŠTETINOVÁ

Hlavný fyzioterapeut

Certifikáty: diplom, kineziotaping, reflexná masáž chodidiel, segmentová-reflexná masáž
Prax od roku 2017, magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, Absolvovala rôzne masérske kurzy a kurz kineziotapingu.


Erika Cibulková

MGR. ERIKA CIBULKOVÁ

Špeciálny pedagóg

Erika má ukončené vzdelanie v odbore Špeciálna predškolská pedagogika na Trnavskej univerzite a v odbore Špeciálna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a nadstavbový kurz Bazálnej a orofaciálnej stimulácie, Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, kurz Snoezelen (práca v multisenzorickom prostredí), kurz Senzorickej intergrácie v pedagogike a v špeciálnej pedagogike a program Základy aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) na Masarykovej univerzite v Brne. Pri práci s detským klientom používa aj metódy Augmentatívnej a altneratívnej komunikácie (baby signs, GRID3). V roku 2018 získala certifikáciu 1. stupňa v terapii EEG Biofeedback (neurofyziológia) a v roku 2021 získala certifikát na vykonávanie INPP terapie, ktorá sa zameriava na odstránenie alebo zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti. Má 10-ročnú prax.

„Práca s detským klientom je vysoko individuálna a mojím poslaním je dosiahnuť čo najväčší rozvoj potenciálu dieťaťa.“


Janka Chalányová

MGR. JANA CHALÁNYOVÁ

Špeciálny pedagóg

Janka má ukončené vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. V roku 2014 získala certifikát na používanie metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). V roku 2015 sa stala certifikovanou trénerkou Sindelar metódy, ktorá je zameraná na deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia a správania. V roku 2018 absolvovala nadstavbu FIE II a o rok na to FIE Basic, ktorý je určený pre deti vo veku od 3 do 8 rokov. Niekoľko rokov sa venovala výcviku socioterapie a je zapísaná v zozname socioterapeutov Slovenska. Viac ako 10 rokov pôsobila ako profesionálny rodič a momentálne pôsobí aj ako koordinátorka klubu náhradných rodín. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a kurz Snoezelen (práca v multisenzorickom prostredí). Janka má bohaté skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nadobudla v školských zariadeniach a v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a niekoľko rokov organizovala rozvojové tábory pre bežné deti aj pre deti so špeciálnymi potrebami.

„Každý má právo byť spokojný a šťastný, ja môžem k tomuto stavu klienta prispieť svojim poznaním a získanými skúsenosťami.“


Kristína Balontayová

MGR. KRISTÍNA BALONTAYOVÁ

Fyzioterapeut

Kika ukončila stredoškolské vzdelanie v odbore praktická sestra na SZŠ v Nitre a štúdium v odbore fyzioterapia na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Absolvovala kurz Bankovania, kurz Kinesiotapingu, kurz Bazálnej stimulácie, kurz Snoezelen a školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid. Má prax od roku 2020. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit.


Mária Uhrová

MÁRIA UHROVÁ, DIPL.F.

Fyzioterapeut

Majka ukončila nadstavbové štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ v Trnave. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a kurz Snoezelen. Má skúsenosti s cvičením s použitím obleku TheraSuit a pôsobila tiež ako fyzioterapeut pri najmenších deťoch. Má prax od roku 2013. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri ambulantnej a pobytovej Bobath terapii a vykonáva doplnkové terapie.


Erik Rybanský

MGR. ERIK RYBANSKÝ

Fyzioterapeut

Erik ukončil štúdium v odbore masér na SZŠ v Topoľčanoch a odbor fyzioterapia na UCM v Trnave. Absolvoval kurz Snoezelen a školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid. V Centre Natália pôsobí pri ambulantnej terapii pre deti a dospelých s použitím obleku TheraSuit a obsluhuje prístroj na podávanie rTMS terapie. Je jedným z najmladších členov nášho tímu.


Samuel Svitana

MGR. SAMUEL SVITANA

Fyzioterapeut

Samo ukončil štúdium v odbore fyzioterapia na UCM v Trnave. Absolvoval kurz Snoezelen a školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid. V Centre pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit a obsluhuje prístroj na podávanie rTMS terapie. Je jedným z najmladších členov nášho tímu.