INDIVIDUÁLNA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ TERAPIA

 

Rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývinu dieťaťa sa buduje postupne. Je úzko spätý s rozvojom jemnej motoriky, hrubej motoriky, percepciou (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat), sociálnym a rozumovým vývinom. Všetky tieto oblasti sa vzájomne ovplyvňujú. Akékoľvek narušenie v oblasti motoriky, pôsobí negatívne na oblasť reči, percepcie, vnímania, či emocionality.

Stimulácia by preto mala byť komplexná, zameraná na všetky oblasti osobnosti dieťaťa.  Ak sa zameriame na oblasť hrubej motoriky, zároveň je nutné stimulovať aj oblasť jemnej motoriky, grafomotoriky, reči, percepčných schopností, vnímania a emocionality dieťaťa.

Počas špeciálno-pedagogických terapií sa preto zameriavame na všetky oblasti vývinu Vášho dieťaťa. Cieľom individuálnej špeciálno-pedagogickej intervencie je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa. Je to pravidelná činnosť, pri ktorej špeciálny pedagóg  pozitívne pôsobí  na dieťa a podporuje jeho vývin vo všetkých oblastiach. Obsah špeciálno-pedagogickej intervencie sa individuálne prispôsobuje možnostiam a potrebám konkrétneho dieťaťa.

Pri práci s dieťaťom sa využívajú rôzne terapeutické postupy, ktoré sú inšpirované veľmi obľúbenými Montessori aktivitami. Každá terapia je individuálna a v závislosti od potrieb dieťaťa sa uplatňujú tieto metódy:

EEG BIOFEEDBACK

EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje pomocou špeciálneho prístroja reguláciu vlastnej mozgovej aktivity (biologickej spätnej väzby). Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry a tá následne podáva spätnú informáciu v podobe EEG záznamu. Žiaduca aktivita mozgu je tak dlho posilňovaná, kým si klient spôsob regulácie osvojí.

Základom metódy je operatívne podmieňovanie. Mozog vykonáva určité operácie, aby dosiahol cieľ svojej motivácie (učí sa ovplyvňovať vlastnú aktivitu mozgových vĺn). Výsledným efektom je, že mozog sa hravou formou naučí lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie využívať svoje schopnosti a kapacitu. Trvalo prejde na novo naučený spôsob regulácie organizmu, čím sa odstránia pretrvávajúce poruchy a problémy.

Vyšetrenie prebieha tak, že pre každého klienta vytvorí certifikovaný EEG biofeedback terapeut individuálny tréningový plán, na základe  EEG diagnostiky. Dĺžka terapie je individuálna.  Závisí od cieľa terapie, veku klienta a závažnosti problému.  Samotný tréning je hravý, nenásilný a bezbolestný. Ak ho vedie certifikovaný terapeut, nepredstavuje žiadne riziká. Nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

EEG biofeedback sa používa pri terapii širokého spektra porúch a ochorení, ako sú:

 • ľahké mozgové disfunkcie (porucha pozornosti, ADHD, špecifické poruchy učenia, poruchy reči),
 • poruchy spánku,
 • emočné a afektívne poruchy,
 • závislosti (drogy, alkohol…),
 • bolestivé stavy (migréna, tenzné bolesti hlavy, bolesti chrbta…),
 • Epilepsia (nedostatočne kontrolovaná antiepileptickou liečbou – farmakorezistentná),
 • tiky (rôzne nutkavé pohyby, neovplyvniteľné vôľou),
 • stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, DMO,
 • chronický únavový syndróm,
 • inkontinencia (spojená s klimaktériom).

 

EEG biofeedback má tiež neklinické použitie na rozvoj vyšších potrieb a špičkových výkonov:

 • profesijné (študenti, piloti, manažéri…),
 • kondičné (pre duševne pracujúcich profesionálov),
 • špecifické tréningové protokoly (tréning rýchleho ukladania do pamäte, tréning regulácie, tréning tvorivosti a fantázie, tréning kognitívnych zručností a tréning neurotranzmiterov).

KONCEPT BAZÁLNEJ STIMULÁCIE

Jeho základnými prvkami sú vnímanie, pohyb a komunikácia. Cieľom konceptu je štruktúrovaná stimulácia zmyslových orgánov a hybnosti klienta. Správne vedená stimulácia umožňuje vznik nových spojení v kôrových oblastiach mozgu. Koncept vychádza z toho, že centrálna nervová sústava je schopná sa do istej miery adaptovať aj pri masívnom poškodení, avšak za predpokladu, že budú kôrové oblasti mozgu dostatočným spôsobom aktivované a stimulované.  Je určená pre deti a klientov so zmenami v oblasti hybnosti a komunikácie, deti s psychomotorickým oneskorením, deti s DMO, deti predčasne narodené, deti s telesným postihnutím, deti s mentálnym postihnutím, deti s viacnásobným postihnutím a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Odporúča sa už v prvých týždňoch života dieťaťa.

Cielenou stimuláciou podporujeme: psychomotorický vývoj dieťaťa, zvládnutie orientácie v čase a priestore, lokomočné (pohybové) schopnosti, vnímanie vlastného tela, vnímanie okolitého sveta, umožnenie nadviazania komunikácie, zlepšenie funkcií organizmu a rozvoj vlastnej identity.

Koncept pracuje so základnými prvkami.  Sú to: somatická, vestibulárna a vibračná stimulácia a nadstavbovými prvkami. Tie sú: optická stimulácia, auditívna, taktilno-habtická, olfaktorická a orofaciálna stimulácia.

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA

Jej cieľom je stimulovať neuromotoriku tváre, líc, pier, jazyka, podnebia, hltana a docieliť pozitívne pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, hltaní, pití a sekundárne aj v reči. Z dôvodu dosiahnutia čo najlepších výsledkov v tejto oblasti, sa javí navodenie bezpečného a stimulujúceho prostredia s použitím rôznych pomôcok. Vaše dieťa tak nebude pociťovať negatívne reakcie na dotyky v oblasti tváre a úst.

METÓDA FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D. B. EĽKONINA

Je originálna a vedecky zdôvodnená metóda uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka. Je vhodná pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, oneskoreným vývinom reči, poruchami učenia a deti s odloženou školskou dochádzkou. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že dieťa sa učí nové veci na jednej strane spontánne a prirodzene, a na strane druhej systematicky. Na rozdiel od tradičnej analyticko-syntetickej metódy, formuje u dieťaťa základný mechanizmus komunikácie, čítania a písania na základe spoznávania zvukovej štruktúry jazyka. Zaujímavosťou je, že metóda je vytvorená formou hry. Cieľom hry je, aby  dieťa  získalo novú predstavu  o slove a aby učenie bolo hravé. Vaše dieťa vtiahneme do zázračnej krajiny slov, v ktorej žijú jej obyvatelia. Postupne sa bude zoznamovať s postavami ako: majster Slabika, Hlásulienky, kamaráti Dano a Ďuro, víla Ivana a mnoho ďalších.

LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA

Súčasťou terapií je tiež logopedická intervencia, ktorej cieľom je okrem intervencie porúch výslovnosti rôznych hlások tiež podpora správneho vývinu reči, budovanie slovnej zásoby, správna stavba viet, rozprávačské schopnosti, všetko v súlade s vekom a logopedickou diagnózou dieťaťa.

Terapia zahŕňa tiež stimuláciu motoriky a senzorického vnímania (hmatové, zrakové, sluchové, čuchové) prostredníctvom arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, ergoterapie či veľmi obľúbenej multisenzorickej Snoezelen terapie. Využíva sa na multisenzorickú stimuláciu. Je to špeciálne vybavená miestnosť, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie. Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity. Snoezelen terapia je určená prevažne deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchami správania, učenia, hyperaktivitou, psychickými poruchami, autizmom, poškodením CNS, mozgu a chronickými chorobami.

V Centre Natália sa kladie dôraz najmä na pozitívny zážitok dieťaťa zo stretnutia so špeciálnym pedagógom. Ponúkame tiež možnosť osobnej komunikácie rodičov so špeciálnym pedagógom a tiež poradenstvo v oblasti včasnej intervencie.